วีดีโอหลังการเก็บเกี่ยว

Postharvest Handling, Quality and Market Access: Technology and common sense

บรรยายโดย… Prof.Dr.Robert E.Puall University of Hawaii at Manoa, Honolulu, USA ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556