สัมมนา Post14

วีดีโอหลังการเก็บเกี่ยว

การเตรียมพร้อมมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยก่อนไปสู่ AEC

คุณนลินทิพย์ เพณี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ