วีดีโอหลังการเก็บเกี่ยว

บทบาทของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวต่อการพัฒนาเกษตรไทย

โดย รศ.ดร. วิเชียร เฮงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการ­เก็บเกี่ยว ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี­่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557