เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผลส้มเปลือกล่อน

วีดีโอหลังการเก็บเกี่ยว

การเตรียมพร้อมมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยก่อนไปสู่ AEC

คุณนลินทิพย์ เพณี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ