รายชื่องานวิจัย Durable Crops > พืชตระกูลถั่ว

ชื่อสามัญ : ถั่วเขียว (mung been)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vigna radiata

ตระกูล : Fabaceae

เลือกกรรมวิธีเพื่อแสดงงานวิจัย